Гражданнар кабул итү тәртибе һәм вакыты

Гражданнар үз тәкъдимнәрен, гаризаларын яки шикаятьләрен җибәрә алалар:

* турыдан-туры гражданин яки аның вәкиле аша,

* почта аша,

* факс аша,

• электрон почта аша,

* рәсми сайттагы "Интернет-кабул итү" формасы ярдәмендә,

* телеграф аша.

Мөрәҗәгатьләр өчен почта адресы: Татарстан Республикасы, Чистай шәһәре Бебель ур., 129 422980

Мөрәҗәгатьләр өчен электрон адрес: chistay@tatar.ru

Гражданнар мөрәҗәгатьләре өчен факс номеры: +7 (84342) 5-25-74

Белешмәләр өчен телефоннар: +7 (84342) 5-25-74

Гомуми бүлекнең гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү графигы (вакыты):

дүшәмбе-җомга - 18.00-17.00

шимбә һәм якшәмбе - ял көннәре;

тәнәфес - 12.00-13.00

            Гражданнарның язмача мөрәҗәгатенә карата таләпләр

Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнарында гражданнарның язмача мөрәҗәгатьләре белән эшләү «Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында»2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә оештырыла.

Гражданин үзенең язма мөрәҗәгатендә, шулай ук электрон рәвештә кергән мөрәҗәгатьтә мәҗбүри рәвештә җирле үзидарә органының язмача мөрәҗәгатен, шулай ук үз фамилиясен, исемен, атасының исемен (булганда соңгысы), җавап җибәрелергә тиешле почта адресын күрсәтә, тәкъдим, гаризаларның һәм шикаятьнең асылын бәян итә, шәхси имзасын һәм датасын куя. Кирәк булган очракта, үз дәлилләрен раслау граждан язма мөрәҗәгатькә документларны һәм материалларны, яисә аларның күчермәләрен кушып бирә. Гражданнардан кергән мөрәҗәгатьләр автоматлаштырылган эш башкару регламенты нигезендә җирле үзидарә органнарына кергән көннән өч көн эчендә мәҗбүри теркәлергә тиеш.

Игътибар итегез:

Әгәр цензурасыз, йә мәсхәрәле гыйбарәләр, вазыйфаи затның, шулай ук аның гаилә әгъзаларының тормышына, сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә куркыныч янаулар булса, язма мөрәҗәгать җавапсыз кала.

Әгәр язма мөрәҗәгать тексты укылуга бирелмәсә, ул карау өчен җибәрелергә тиеш түгел һәм мөрәҗәгатькә җавап бирелми.

Әгәр гражданинның язма мөрәҗәгатендә элек җибәрелгән мөрәҗәгатьләргә бәйле рәвештә аңа күп тапкыр язмача җаваплар бирелгән мәсьәлә булса, һәм бу очракта мөрәҗәгатьтә яңа дәлилләр яки шартлар китерелми, вазыйфаи зат йә вәкаләтле зат чираттагы мөрәҗәгатьнең нигезсезлеге һәм әлеге мәсьәлә буенча граждан белән язылуны туктату турында карар кабул итәргә хокуклы, ә элек җибәрелгән мөрәҗәгатьләр бер үк җирле үзидарә органына яисә бер үк вазыйфаи затка җибәрелгән булса. Әлеге карар турында мөрәҗәгатьне җибәргән граждан хәбәр ителә.

Әгәр язма мөрәҗәгать үз эченә алган, хәл ителешләре җирле үзидарә органнары яисә вазыйфаи зат компетенциясенә керми торган мәсьәләләр булса, ул теркәлгән көннән җиде көн эчендә тиешле органга яисә тиешле вазыйфаи затка җибәрелә, мөрәҗәгатьтә куелган мәсьәләләрне хәл итү компетенциясенә керә.

Җирле үзидарә органына яисә вазыйфаи затка аларның компетенциясе нигезендә кергән язма мөрәҗәгать теркәлгән көннән соң 30 көн эчендә карала.

Күрсәтелгән закон таләпләренә таянып эш итүегезне, тәкъдим ителгән барлык реквизитларны тутыруыгызны һәм мөрәҗәгатьнең асылын төгәл формалаштыруны сорыйбыз. Бу аны карауны шактый тизләтәчәк.

Соңгы яңарту: 2024 елның 16 феврале, 15:08

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International